kazimierzmatuszny.biuro@gmail.com

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” albo „GDPR”, wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest Biuro Posła Kazimierza Matusznego (ul. Kościuszki 29, 34-300 Żywiec). W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Biurem Poselskim tel. (33) 825 34 25 lub 780 169 580. E-mail: kazimierzmatuszny.biuro@gmail.com
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań publicznych realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6, 9 oraz 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora. Dane będą przetwarzane w szczególności przez czas określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, tj. do czasu odwołania zgody.
  5. Posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Informacja o pozyskaniu danych

Państwa dane pozyskaliśmy w trakcie bieżącej współpracy lub komunikacji - bezpośrednio od Państwa przy prowadzeniu działalności poselskiej. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. CEIDG, KRS czy dostępne przeglądarki).